V roce 2021 uplynulo 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, první pokřtěné české kněžny, babičky svatého Václava a nejstarší světice českých zemí. Vývoj jejího kultu odráží spletité duchovní dějiny českých zemí. Tematika svaté Ludmily se v různé míře objevuje napříč fondy Národní knihovny.

V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné památky spojené s touto osobností – od nejstarších rukopisů obsahujících pouhé zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně novověké české tisky (do roku 1800). Provází je tématická videa, hudba a další dokumenty vztahující se k naší národní světici.

Ludmilin život

Ludmilin život

Svatoludmilský kult

Svatoludmilský kult

Ludmila ve svatováclavské legendě

Ludmila ve svatováclavské legendě

Ludmila jako součást českého panteonu svatých

Ludmila jako součást českého panteonu svatých

Ludmila v dějepisectví

Ludmila v dějepisectví

Ludmila a hudba

Ludmila a hudba

Ludmila v kazatelství

Ludmila v kazatelství

Ludmila jako přímluvkyně

Ludmila jako přímluvkyně

Autorský tým: Ota Halama, Lucie Heilandová, Jakub Izdný, David Mach, Jiří Mikulec, Renáta Modráková, Lenka Panušková, Jana Vozková

Online konverze: Michael Lužný, Renáta Modráková, Anna Pavlíková

Jazyková korektura: Veronika Rákocy